Turvakodu teenus

Majutusteenuse eesmärk on pakkuda abi ja turvalist keskkonda naistele ja lastele, kes on kogenud füüsilist, vaimset, seksuaalset või majanduslikku vägivalda ja vajavad kaitset, mõistmist, tuge ning asjatundlikku nõuannet.

Naiste tugikeskuse teenus on spetsialiseeritud kompleksteenus, mis hõlmab naistevastase vägivalla ohvriks langenud naiste informeerimist ohvrite õigustest ja abi saamise võimalustest, ohvrite turvalisuse tagamist, nende jõustamist vägivaldsest suhtest väljumiseks ja igakülgset rehabilitatsiooni.

Majutusteenust osutatakse Jõgeva linnas selleks otstarbeks üüritud ruumides.

Teenuse sisu kirjeldus:
  1. Pakume naisele (ja lastele) ajutist ööbimisvõimalust vastavalt tema vajadusele ning meie asutuse võimalustele.
  2. Pakume esmast juhtumipõhist nõustamist, vajadusel psühholoogilist ja juriidilist nõustamist.
  3. Pakume vajadusel psühholoogilist nõustamist kliendi lastele.
  4. Vajadusel käime koos traumapunktis vigastusi fikseerimas ja politseis avaldust kirjutamas.
  5. Abistame dokumentide koostamisel, avalduste kirjutamisel, suhtluses teiste ametiasutuste ja organisatsioonidega.
  6. Kliendi kohta edastatakse individualiseeritavaid isikut puudutavaid andmeid teistele asutustele ainult tema nõusolekul ja temaga kokku lepitud piirides.
  7. Vajadusel ostetakse kliendile esmavajalikud toiduained ja hügieenivahendid, samuti ravimid jm hädavajalik ning hangitakse vajalikud rõivad.

Tugikeskusesse võib kliendi tuua ka kolmas isik (nt politsei, kohaliku omavalitsuse ametnik, naaber, sõber jt).

Tugikeskusesse saabumine lepitakse eelnevalt kokku kas telefoni teel või eelneval individuaalnõustamisel.