Majanduslik vägivald

Majandusliku vägivalla korral kontrollib vägivallatseja partneri raha kasutamist või partnerile kuuluvaid materiaalseid ressursse. Majanduslik kontroll raskendab partneri iseseisvat materiaalset toimetulekut ning võib muuta partneri vägivallatsejast sõltuvaks.

Majanduslikuks vägivallaks võib pidada järgmisi tegevusi:

· Partneri raha äravõtmine;
· Partneri pangakaartide enda käes hoidmine vastu teise poole tahtmist;
· Partneri tehtud ostude pidev kritiseerimine;
· Partneri eluks vajalike ostude või majanduslike tehingute tegemise piiramine, takistamine;
· Tahtlikult sellise olukorra tekitamine, kus partner peab enda jaoks vajalike kulutuste tegemiseks raha lunima;
· Majapidamiskulude range ja formaalne kontrollimine (nt ostutšekkide esitamise kohustus ja tasaarveldamine);
· Ühiselt soetatud vara enda nimele kirjutamine vastu teise poole tahtmist;
· Hariduse omandamise või töötamise takistamine;
· Elatisraha maksmata jätmine;
· Ohvri sundimine osalema ebaseaduslikes tehingutes, tema nimele firma või muu ebaseaduslikult soetatud vara kirjutamine;
· Võlgade tekitamine eesmärgiga partnerile tahtlikult kahju tekitada