Põhikiri

MTÜ JÕGEVAMAA NAISTE TUGIKESKUS

PÕHIKIRI

 

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu ametlik nimi on Jõgevamaa Naiste Tugikeskus, lühendatult JÕNTK. See on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev avalikes huvides tegutsev organisatsioon.
1.2. JÕNTK asukohaks on Eesti Vabariik, Jõgeva vald
1.3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.4. JÕNTK majandusaasta on kalendriaasta.
1.5. JÕNTK on asutatud tähtajatult
1.6. JÕNTK tegevuse eesmärgiks on võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega (füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik, vaimne vägivald, sh prostitutsioon ja naistega kaubitsemine) vägivallariskide ennetamise ning vägivalla ohvrite toetamise kaudu. Esmaseks eesmärgiks on abistada lähisuhtevägivalla all kannatavaid naisi (vajadusel koos lastega) ning aidata neil välja tulla vägivallaringist.
1.7. Oma eesmärgi saavutamiseks tegutseb JÕNTK aktiivselt järgmistes põhisuundades:
1.7.1. osutab psühholoogilist kriisiabi;
1.7.2. pakub vägivalla ohvritele varjupaigateenust;
1.7.3. pakub sotsiaalset, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist;
1.7.4. osaleb ohvrite ja nende lähedaste tugivõrgustiku loomisel ja tugivõrgustiku töös;
1.7.5. töötab välja ja viib ellu projekte ning programme naistevastase vägivalla      ennetamiseksja avalikkuse teavitamiseks;
1.7.6. korraldab koolitusi oma liikmetele ja teistele isikutele;
1.7.7. organiseerib avalikke üritusi ja avaldab teavet oma tegevuse kohta;
1.7.8. teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal;
1.7.9. teeb ettepanekuid oma tegevuse eesmärkidega seonduvate õigusaktide, strateegiate,tegevuskavade jm vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks;
1.7.10. arendab majandustegevust oma eesmärkide saavutamiseks;
1.7.11. maksab stipendiume, toetusi vastavalt juhatuse poolt vastuvõetud korrale

II. LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1. JÕNTK liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada JÕNTK eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
2.2. JÕNTK liikmeks astumiseks esitab kandidaat JÕNTK juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub järgima ühingu põhikirja ja kahe JÕNTK liikme soovitused.
2.3. JÕNTK liikmeks vastuvõtmise otsustab JÕNTK juhatus või põhikirja punktis 2.10. toodud juhul üldkoosolek.
2.4. Liikmeks vastuvõetutele laienevad kõik JÕNTK liikme õigused ja kohustused.
2.5. JÕNTKst väljaastumine toimub liikme sellekohase kirjaliku avalduse alusel või juhatuse otsusega.
2.6. JÕNTK juhatus kustutab väljaastumisavalduse esitanud liikme JÕNTK liikmete nimekirjast kahe kuu jooksul avalduse esitamisest.
2.7. Liikme võib JÕNTKst välja arvata juhatuse või üldkoosoleku otsusega, kui:
2.7.1. liige kahjustab oma tegevusega JÕNTK head nime või mainet või tema tegevus ei ole kooskõlas JÕNTK eesmärkidega;
2.7.2. liige ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi JÕNTK koosolekul ega muus tegevuses;
2.7.3. liige on jätnud täitmata muu olulise kohustuse JÕNTK ees.
2.8. Liikme väljaarvamise otsustab JÕNTK juhatus oma koosolekul, teatades sellest väljaarvatavale liikmele kirjalikult 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma suuline või kirjalik selgitus väljaarvamise küsimuse arutamisel.
2.9. Väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
2.10. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval JÕNTK üldkoosolekul.

III. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Liikmel on õigus:
3.1.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
3.1.2. olla valitud juhatuse liikmeks;
3.1.3. saada juhatuselt teavet JÕNTK tegevuse kohta;
3.1.4. kasutada ettenähtud korras JÕNTK vara.
3.2. Liige on kohustatud:
3.2.1. järgima JÕNTK tegevuses osalemisel põhikirja ja juhatuse otsuseid;
3.2.2. teatama juhatusele JÕNTK liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi ja isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe kuu jooksul peale nende muutumist.

IV. ÜLDKOOSOLEK

4.1. JÕNTKkõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel igal liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevuses on :
4.2.1. põhikirja ja eesmärgi muutmine;
4.2.2. juhatuse liikmete valimine;
4.2.3. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.4. JÕNTK varade kasutamise, käsutamise ja valdamise korra kinnitamine;
4.2.5. JÕNTKst liikmest väljaarvamise ja liikmeks vastuvõtmise lõplik otsustamine, kui juhatuse vastava otsuse peale on kaevatud;
4.2.6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
4.3.1. aastaaruande kinnitamiseks vähemalt korra aastas;
4.3.2. muudel juhtudel, kui JÕNTK huvid seda nõuavad.
4.4. Juhatus teavitab liikmeid üldkoosolekust igale liikmele vastavasisulise kirjaliku teate või meili saatmisega.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole liikmetest.
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liikmetest kui põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälte enamuse nõuet.
4.7. JÕNTK põhikirja ja eesmärgi muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälte enamus.

V. JUHATUS

5.1. Juhatus, milles on 2-5 liiget, esindab JÕNTK-d õigustoimingutes ja juhib tema igapäevast tegevust.
5.2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete häälteenamus.
5.4. Juhatus omab õigust otsustada kõiki strateegia, planeerimise ja juhtimisega seotud küsimusi, mis pole põhikirja kohaselt jäetud üldkoosoleku pädevusse.
5.5. Juhatuse pädevuses on:
5.5.1. pidada JÕNTK liikmete arvestust;
5.5.2. koostada JÕNTK eelarve ja tegevusplaan;
5.5.3. koostada aastaaruanne ja esitada see heakskiitmiseks üldkoosolekule;
5.5.4. kasutada, käsutada ja vallata vastavalt seadusele ja põhikirjale JÕNTK vara;
5.5.5. korraldada JÕNTK raamatupidamist;
5.5.6. esindada ise või korraldada vajadusel JÕNTK esindamist kohtus ja suhetes riigi- või kohaliku omavalitsuse organitega.
5.6. Juhatuse liige kohustub osalema aktiivselt JÕNTK töös.

VI. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

6.1. JÕNTK ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
6.2. Likvideerijateks on juhatuse liikmed on üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Likivideerimisel alles jäänud vara antakse JÕNTKga sarnase eesmärgiga mittetulundus-ühingule, mis on kantud tulumaksusoodustusega MTÜde ja sihtasutuste nimekirja.